Pradinių klasių mokinių praktinių, problemų sprendimo gebėjimų ir kūrybiškumo ugdymo patirtis Suomijoje

Suomijoje vaikai pradeda mokytis nuo septynerių metų. Visi vaikai vienerius metus prieš privalomąjį mokymą (privalomasis vaikų ugdymas nuo 7 iki 16 metų) turi teisę dalyvauti savanoriškame ikimokykliniame ugdyme.

Priešmokyklinis ugdymas – numatytas šešiamečiams, kurie kitais metais jau pradės lankyti pradinę mokyklą. Jis nėra privalomas, bet dauguma vaikų jame dalyvauja ir ugdymo įstaigos stengiasi įtraukti į ugdymo procesą tėvus. Pagrindinis priešmokyklinio ugdymo tikslas yra sukurti mokymosi per žaidimus aplinką, įkvėpti juos veiklai, suteikti kuo geresnes sąlygas jų ugdymo poreikių atskleidimui. Didelė reikšmė teikiama mokymo metodams, kurie pratina vaikus prie grupinio darbo. Kitas svarbus dalykas – vaiko iniciatyva, kuri yra visos veiklos pagrindas. Priešmokyklinis ugdymas nėra bendrosios švietimo sistemos dalis, nes priklauso Socialinių reikalų ministerijai.

Pagrindinį ugdymą sudaro 2 pakopos: pradinis ugdymas (1-6 klasės) ir žemesnysis vidurinis (privalomas) ugdymas – treji mokymosi metai (7-9 kl.). Taip pat galimi 1 metai  savanoriško-pasirenkamo mokymo(si) 10 klasėje.

Mokyklos lankymas prasideda tėvams pasirenkant mokyklą gyvenamajame mieste ir registruojasi internete arba apsilankant mokykloje. Tai vyksta sausio mėnesį. Atsakymą mokykla tėvams pateikia iki kovo mėnesio pabaigos. Pagrindinis mokyklos sprendimo kriterijus – vaiko gyvenamoji  vieta.

Pradinės mokyklos ugdymo programoje akcentuojamas bendrųjų žinių ir gebėjimų ugdymas, skatinamas darbas grupėse, pagalba vienas kitam, taip pat skaitymo, rašymo, matematikos, aplinkos ir gamtos mokslų pagrindų, rankdarbių, kūno kultūros bei užsienio kalbos gebėjimų ugdymas. Pradinėse klasėse mokiniai mokosi savo klasėje ir su savo klasės mokytoju.

·         1-oje klasėje yra mažiausiai 19 savaitinių pamokų: gimtosios kalbos ir literatūros, matematikos, aplinkos ir gamtos mokslų, tikybos ar etikos, muzikos, dailės rankdarbių ir kūno kultūros.

·         2 klasėje tęsiamas tų pačių dalykų mokymasis, kad žinios sustiprėtų.

·         3 klasėje pradedama mokyti(s) užsienio kalbos, dažniausiai – anglų.

·         4 klasėje galima pasirinkti ir antrąją užsienio kalbą (prancūzų, švedų, vokiečių arba rusų),

·         5 klasėje į mokymo planus įtraukiamos biologijos, geografijos, fizikos ir chemijos bei istorijos pamokos. Taip pat klasėje pradedama mokytis pasirenkamųjų dalykų.

·         6 klasėje tęsiamas penktos klasės pasirinktų dalykų mokymasis.

Pasiekimai vertinami du kartus per metus, pateikiant tėvams raštu ataskaitą apie vaiko pasiekimus, taip pat organizuojami individualūs pokalbiai ir diskusijos su tėvais. Didžiausias dėmesys kreipiamas į grįžtamąjį ryšį pamokų metu. Iki 5 klasės vertinama tik žodžiu. Mokiniai skatinami vertinti savo ir draugų veiklą. Nuo 6 klasės vaikai pradedami vertinti pažymiais.

Pasirenkamųjų dalykų (5-6 klasėse) tikslas ne tik pagilinti ir praplėsti vaikų žinias, bet ir praplėsti jų pomėgius, atrasti naujų interesų.

Mokykla užtikrina nemokamus pietus visiems vaikams.

Mokytojai ir mokinių tėvai įsipareigoja nuo pat pradinės mokyklos bendradarbiauti tarpusavyje, sprendžiant vaiko ugdymosi problemas, atliepiant ugdymosi poreikius, palaikant drausmę ir tvarką. Mokinių tėvai savanoriškai dalyvauja ugdymo įstaigos veikloje. Pradinio ugdymo pakopoje aktyviai veikia tėvų- mokytojų asociacija. Tėvai kviečiami pareikšti savo nuomonę ugdymo klausimais ir savanoriškai padėti mokytojams pamokų metu.

7-9 klasėse mokinių pasiekimai vertinami pažymiais, o galutinį pasiekimų rezultatą (ataskaitą)  mokytojai pateikia kiekviena mokiniui mokslo metų pabaigoje. Joje aprašoma:

·         mokinio elgesys;

·         mokinio veikla mokykloje;

·         mokinio žinios ir gebėjimai;

·         skirtingų dalykų pasiekimai.

Dešimties balų sistemoje 4 – neigiamas vertinimas, 5 – teigiamas, 6-7 pakankamas, 8-9 labai geras, 10- puikus.

Pradinių klasių pedagogams privalomas pedagogikos magistro laipsnis. Studijuojama pedagogika ir 1-6 klasių kursas bei bendrieji  dalykai. Pradinių klasių mokytojo profesija viena iš populiariausių Suomijoje. 2012 m. gautos 1783 paraiškos pageidaujančių studijuoti pradinio ugdymo pedagogiką (priimta 120).

 

Idėjos mokinių veiklai